Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Linh vật

HOME Giới thiệu về Cheongyang Biểu tượng Linh vật

Linh vật

Pureumi and Balgeumi
Pureumi and Balgeumi

Đặc sản của Cheongyang là ớt và cửu kỷ tử ; làm sống dậy đặc trưng của linh vật và dòng chảy của thời đại ; nhân cách hóa thành hình dáng của trẻ con rất dễ thương ; đây là thiết kế tuyển chọn về mặt marketing.

JPG Download AI Download

Ý nghĩa

Linh vật của Cheongyang-gun thế kỷ 21 mang tính biểu tượng. Nếu linh vật đặc biệt hơn so với linh vật mẫu thì thêm đặc trưng và đặc tính riêng rồi tiến hành giao tiếp. Linh vật được phát triển chứa đựng thông điệp như là hạng mục muốn thông báo cho công dân, hoạt động khai hóa, nội dung công việc của quận...nó đóng vai trò hỗ trợ ; có thể gây dựng hình ảnh hoạt động hành chính thân thiện của cơ quan hành chính.

Hình thức ứng dụng
Pureumi and Balgeumi Hình thức ứng dụng